Day: April 6, 2017

Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”   Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN Thông Cáo trên được lấy từ Website của HĐGMVN và của TGP Sài Gòn theo link dưới đây Thông cáo của Ủy ban Giáo lý Đức…