LM Giuse Thánh Giá

Mc 9, 29 – 36 Thứ Ba , tuần 7 TN – May 22-2018 ⇒ Ga 20, 19-23 Lễ CTT Hiện Xuống – May 20 -2018 ⇒ Ga 21, 15-19- Thứ 6 -Tuần VII PS – May 18 -2018 ⇒ Ga 17, 11b-19 Thứ 4 , sau Chúa Nhật VII Phục sinh – May 16  ⇒ Ga 15,12-17 Thứ 6 T5 PS May 04 ⇒ Ga 14,7-14 Thứ 7 T4 PS Apr 28  ⇒  Ga 14 ,1- 6 Thứ 6 T4 PS Apr 27   ⇒ Ga 13,16 – 20 Thứ 5 T4 PS Apr 26   ⇒ Ga 10,1-10 Thứ Hai T4 PS Apr 23  ⇒ Ga 6, 61-70 Thứ 7 T3 PS Apr 21  ⇒ Ga 6, 35-40 T3 PS Apr 18  ⇒ Ga 6,30-35 Thứ Ba T3 PS Apr 17  ⇒  Ga 6, 22 – 29 Thứ Hai T3 PS Apr 16  ⇒ Ga 6,1-15 Thứ 6 CN 2 Phục sinh  Apr 13  ⇒ Lc 1,26-38 – Lễ Truyền Tin Apr 09  ⇒ Ga 20, 19 – 31 Chúa Nhật 2 Phục sinh  Apr 08  ⇒ Mc 16, 9 -15 Thứ bảy tuần Bát nhật Phục sinh Apr 07  ⇒ Ga 21,1-14 – Thứ 6 Bát Nhật Phục Sinh  Apr 06   ⇒ Lc 24, 35-48 – Thứ 5 Bát Nhật Phục Sinh Apr 05   ⇒ Lc 24 ,13 – 35 – Thứ Tư – Bát Nhật Phục Sinh  Apr 04  ⇒ Ga 20,11-18 Thứ Ba, Bát Nhật Phục Sinh Apr 03  ⇒ Mt 28,8-15 Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh Apr 02  ⇒ Những thái độ truớc vết thương LTX  ⇒ Mt 26, 14-25 Thứ Tư Tuần Thánh Mar 28  ⇒ Ga 13,21-33.36-38 Thứ ba Tuần Thánh Mar 27   ⇒ Ga 12, 1- 11 Thứ Hai Tuần Thánh Mar 26  ⇒ Ga 11, 45 -56 – T5 MC Mar 24  ⇒ Ga 10 ,31-42 – T5 MC Mar 23  ⇒ Ga 8,51-59 – T5 MC Mar 22  ⇒ Ga 8,31-42 – Mùa Chay – Mar 21  ⇒ Mt 1,16.18-21.24a St Joseph  ⇒ Ga 7,40-53 – T4 MC B Mar 17   ⇒ Ga 7,1-2 .10 .25-30 – T4 MC B Mar 16   ⇒ Ga 5,31-47 thu 5_Chay_IV-B Mar 15  ⇒ Diễn giải Tin Mừng: Ga 5,31-47 thu 5_Chay_IV-B  ⇒ Ga 5,17-30- T 4 MC B Mar 14   ⇒ Diễn giải Tin Mừng: Ga 5,17-30 thu 4_Chay_IV-B  ⇒ Ga 5,1-3a.5-16 thu 3_Chay_IV-B  ⇒ Diễn giải Tin Mừng: Ga 5,1-3a.5-16 thu 3_Chay_IV-B  ⇒ Lc 18,9-14 – T3 Mua Chay  B – Mar 10  ⇒ Diễn giải Tin Mừng: Lc 18,9-14 thu 7 Chay 3-B  ⇒ Mc 12 ,28b – 34 – T3 Mua Chay B – Mar 09   ⇒ Lc 11,14-23 – T3 Mua Chay B – Mar 08  ⇒ Mt 5,17-19 – T3 Mua Chay B – Mar 07  ⇒ Mt 18,21-35 Tha Thu – Mar 06   ⇒ Lc 4 ,24 – 30- T3 Mua Chay B – Mar 05  ⇒ Lc 15,1-3.11-32 Tinh Phu Tu  ⇒ Diễn giải Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32 Tình Phụ Tử  ⇒ Mt 21,33-43.45-46 thu 6_Chay – Mar 02  ⇒ Lc 16,19-31 – T2 Mua Chay B – Mar 01   ⇒ Mt 20,17-28 – T2 Mua Chay B – Feb 28  ⇒  Diễn giải Tin Mừng: Mt 20,17-28 thu 4_Chay_II-B  ⇒  Mt 23,1-12 -T2 Mua Chay B – Feb 27   ⇒  Lc 6,36-38 – T2 Mua Chay B – Feb 26   ⇒  Mt 5,43-48 thu 7_Chay_I-B – Feb 24  ⇒  Mt 5,20-26 thu 6_Chay_I-B- Feb 23   ⇒  Diễn giải Tin Mừng: Mt 5,20-26 thu 6_Chay_I-B  ⇒  Mt 16, 13- 19 – Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô – Feb 22  ⇒  Lc 11, 29-32 – T1 Mua Chay B – Feb 21   ⇒  Mt 6,7-15 thu 3_Chay_I-B – Feb 20  ⇒  Mt 25,31-46 Thứ Hai- Chay-1 – B – FEB 19   ⇒  Mc 1, 12 -15 CN_I_CHAY-B – FEB 18  ⇒  Lc 5 , 27-32  Feb 17 Sau Le Tro  ⇒  Diễn giải Tin Mừng: Lc 5,27-32 thu 7 sau Le Tro  ⇒  Mt 9,14-15- Sau Lễ Tro – Feb 16   ⇒  Lc 9, 22-25 – Feb 15- Sau Lễ Tro  ⇒  Mt 6,1-6. 16-18 Lễ Tro – Feb 14  ⇒  Mc 8,14-21 – T VI – TN – Feb 13   ⇒  Mc 1, 40- 45 CN T VI – TN – Feb 11  ⇒  Mc 8,1-10 – T V -TN – B – FEB 10  ⇒  Mc 7,31-37 – T V -TN – Feb 09   ⇒  Mc 7,24-30 – T V -TN – B – FEB 08   ⇒  Mc 7,14-23 – T V – TN – B – FEB 07  ⇒  Mc 7,1-13 – T V – TN – B – FEB 06  ⇒  Mc 6,53-56 – T V – TN -B – Feb 05  ⇒  Mc 1, 29-39 – CN T5 – TN – Feb 04  ⇒  Mc 6,30-34 -T IV- TN – Feb 03   ⇒  Lc 2,22-40 – Lễ Mẹ dâng Chúa Giesu- FEB 02

Tháng 1-2018

Mc 6,1-6 – T3 TN- B- Jan 31  ⇒  Mc 5,21-43 – T4 TN- B- Jan 30  Người đàn bà bị băng huyết  ⇒  Mc 5,1-20 – T4 TN- B – JAN 29   ⇒  Mc 4,35-41 – Bão Tố im lặng – Jan 27  ⇒  Mc 4, 26-34 – T3 TN- B- Jan 26   ⇒  Mc 16, 15-18  Lễ Kính Thánh Phao lô tông đổ trở lại – Jan 25   ⇒  Mc 4,1-20 – T3 TN- B- Jan 24   ⇒  Mc 3, 22 – 30 – T3 TN- B- Jan 22   ⇒  Mc 1,14-20 – Tuần 3 TN- Năm B- Jan 21  ⇒  Mc 3,20-21 _TN-II_B – JAN 20  ⇒  Mc 3, 13-19 -TN-2- B – Jan 19  ⇒  Mc 3,7-12 _II-B – JAN 18  ⇒  Mc 3, 1 -6 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 17   ⇒  Mc 2,23-28 -Tuần 2 -TN – B – Jan 16   ⇒  Mc 2,13-17 Tuần 1 TN – Jan 13  ⇒  Mc 2,1-12 – Tuần 1 TN- NĂM B – JAN 12   ⇒  Mc 1,40-45 – Tuần 1 TN – Jan 11  ⇒  Mc 1, 29-39 – Tuần 1 TN NĂM B – JAN 10   ⇒  Mc 1,21-28 – Tuần 1 TN NĂM B – JAN 09   ⇒  Mt 2, 1-12 LỄ CHÚA HIỂN LINH – JAN 07   ⇒  Ga 1,43-51- Mùa Giáng Sinh – JAN 05  ⇒  Ga 1,35-42 -JAN 04   ⇒  Lc 2, 16-21 LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA – JAN 01

Tháng 12-2017

Thứ bảy Lc 2,36-40 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh – Dec 30  ⇒  Lc 2 ,22-35 – Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh DEC 29  ⇒  Mt 2, 13-18 Lễ Các Thánh Anh Hài – DEC 28  ⇒  Ga 20, 2-8 – Lễ kính thánh Gioan tông đồ – DEC 27  ⇒  Mt 10,17-22 Le Kinh Stêphanô – DEC 26  ⇒  Ga 1,1-18 LE GIANG SINH  ⇒  Lc 1,26-38 CN-4-VONG-B – DEC 24   ⇒  Lc 1,57-66 VONG III B – DEC 23  ⇒  Lc 1,46-56 VONG III B – DEC 22

§

Nghe tiếp các bài giảng khác

 

One thought on “LM Giuse Thánh Giá

Comments are closed.