LM Peter Lê Thanh Quang

Mc 9,13-28 Thứ Hai ,Tuần 7 TN – May 21 -2018 ⇒ Ga 20, 19-23 Lễ CTT Hiện Xuống – May 20 -2018 ⇒ Gioan 21, 20- 25 Thứ 7 , sau Chúa Nhật VII Phục sinh – May 19-2018 ⇒ Ga 21, 15 -19 – Thứ 6 -Tuần VII Phục sinh – May 18 -2018 ⇒ Ga 17, 20 – 26 – Thứ Năm , sau Chúa Nhật VII Phục sinh – May 17 ⇒ Gioan 17, 1 -11a – Thứ Ba , sau Chúa Nhật VII Phục sinh – May 15 ⇒ Ga 15, 9- 17 THANH MATTHIA – May 14 ⇒ Matco 16, 15- 20 Lễ Thăng Thiên – May 13 -2018Gioan 16,23b-28 -Thứ 7 , sau Chúa Nhật VI Phục sinh – MAY 12 -2018

Ga 14, 6- 14 -Thứ 5 T5 PS May 03  ⇒ Gioan 14, 27-31a  Thứ Ba T5 PS May 01  ⇒ Ga 14, 21-26 Thứ Hai T5 PS Apr 30  ⇒ Ga 15, 1 -8 Chúa Nhật 5 PS Apr 29  ⇒ Ga 14,1-6 Thứ 6 T4 PS Apr 27  ⇒ Ga 13, 16-20 – Thứ 5 T4 PS Apr 26  ⇒ Mc 16, 15 -20  Thứ 4  T4 PS Apr 25 ⇒ Ga 10, 22- 30 Thứ Ba T4 PS Apr 24  ⇒ Ga 10, 1-10 Thứ Hai T4 PS Apr 23 ⇒ Ga 10, 11-18 Chúa Nhật 4 PS  Apr 22 ⇒ Ga 6, 61-70 Thứ 7 T3 PS Apr 21 ⇒ Ga 6, 53- 60 Thứ 6 T3 PS Apr 20  ⇒ Ga 6, 44- 51 Thứ 5 T3 PS Apr 19 ⇒ Ga 6, 30-35 Thứ ba T3 PS Apr 17 ⇒ Lc 24, 35 – 48 CN 3 PS Apr 15 ⇒ Ga 6, 16 – 21 Thứ 7 CN 2 PS Apr 14 ⇒ Ga 6,1-15 Tuần 2 Phục sinh Apr 13 ⇒ Ga 3, 31- 36 – Thứ Năm CN 2 PS Apr 12 ⇒ Ga 3, 16-21 Thứ 4 CN 2 Phục sinh  Apr 11 ⇒ GA 3,7-15 Thứ Ba CN 2 Phục sinh  Apr 10 ⇒ Lc 1, 26-38 – Lễ Truyền Tin Apr 09 ⇒ Ga 20, 19 – 31 – Chúa Nhật 2 Phục sinh – Lòng Thương Xót  Apr 08 ⇒ Mc 16, 9 -15 Thứ bảy tuần Bát nhật Phục sinh Apr 07 ⇒ Ga 21, 1-14 – Tuần Bát Nhật Phục Sinh  Apr 06 ⇒ Lc 24, 35-48 – Thứ 5 Bát Nhật Phục Sinh Apr 05  ⇒ Ga 20, 11-18 Thứ Ba – Bát Nhật Phục Sinh Apr 03 ⇒ Ga 20, 1- 9 Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh – Apr 01 ⇒ Ga 18, 1-19 , 42 BAI THUONG KHO Mar 30  ⇒ Ga 13, 21-33. 36-38 MAR 27  ⇒ Mt 11, 1 -10 – CN Lễ Lá – Mar 25 ⇒ Ga 11, 45-56 – T5 MC Mar 24 ⇒ Ga 8, 51 -59 – T5 MC Mar 22 ⇒ Ga 8, 21-30 – T5 MC  Mar 20  ⇒ Ga 12, 20 -33- T5 MC B Mar 18  ⇒ Ga 5, 31- 47 – T4 MC B Mar 15 ⇒ Ga 5, 1 – 3a. 5 -16 – T4 MC B – Mar 13  ⇒ Ga 4, 43 – 54 – T4 Mua Chay B – Mar 12  ⇒ Ga 3, 14 – 21 – CN T4 Mùa Chay B – Mar 11 ⇒ Mt 18, 21- 35 – T3 Mua Chay B – Mar 06  ⇒ Ga 2, 13 -25 -CN – T3 Mua Chay B – Mar 04 ⇒ Lc 15,1-3 ,11-32 – T2 Mua Chay B – Mar 03  ⇒ Mt 21,33-43 , 45-46 – T2 Mua Chay B – Mar 02 ⇒ Lc 16,19-31 – T2 Mua Chay B – Mar 1  ⇒ Mt 20,17-28 – T2 Mua Chay B – Feb 28   ⇒  Mc 9, 2-10 – T2 Mua Chay B – Feb 25  ⇒  Mt 5, 20-26 – T1 Mua Chay B – Feb 23  ⇒  Mt 16, 13- 19 – Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô – Feb 22   ⇒  Lc 11, 29 – 32 – T1 Mua Chay B – Feb 21   ⇒  Mt 6, 7-15 – T1 Mua Chay B – Feb 20   ⇒  Mt 25, 31 -46 – T 1 Mùa Chay B – Feb 19  ⇒  Lc 5 ,27-32 – Feb 17  Sau Lễ Tro  ⇒  Mt 9,14-15 – Sau Lễ Tro – Feb 16   ⇒  Lc 9, 22-25 – Feb 15 – Sau Lễ Tro  ⇒  Mc 8, 14-21 – T VI – TN – Feb 13  ⇒  Mc 8, 11-13 – T VI – TN – Feb 12   ⇒  Mc 1, 40- 45 CN T VI – TN – Feb 11   ⇒  Mc 7 ,31 -37 – T V -TN – Feb 09  ⇒  Mc 7, 24-30 – T V -TN – Feb 08  ⇒  Mc 7, 1 -13 – T V- TN- B- Feb 06   ⇒  Mc 6, 53-56- T- V – TN – B – FEB 05  ⇒  Mc 1, 29-39 – CN T-V – TN – Feb 04  ⇒  Lc 2 ,22 – 32 – Lễ Mẹ dâng Chúa Giesu- FEB 02  ⇒  Mc 6 ,7-13 – T 4 TN- B – FEB 01 

Tháng 1-2018

Mc 6, 1-6 – Kính Thánh DON BOSCO – JAN 31  ⇒   Mc 5, 21-43 – T4 TN- B- Jan 30   ⇒   Mc 5,1-20 – T4 TN- B- Jan 29   ⇒   Mc 1, 21-28 – CN-Jan 28- T4 TN- B   ⇒   Mc 4, 35-41 – T3 TN- B- Jan 27  ⇒   Mc 16, 15-18 JAN 25 Lễ Kính Thánh Phao lô trở lại  ⇒   Mc 4, 1-20-T3 TN-B- Jan 24   ⇒   Mc 3,31-35 – T3 TN- B- Jan 23  ⇒   Mc 3, 22-30 – T 3 TN-  B- Jan 22   ⇒   Mc 1, 14-20 – Tuần 3 TN- Năm B- Jan 21  ⇒   Mc 3, 20 – 21 Tuần 2 TN – B – Jan 20  ⇒   Mc 3, 7- 12 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 18   ⇒   Mc 3, 1 -6 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 17   ⇒   Mc 2, 23-28 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 16   ⇒   Mc 2, 18-22 – Tuần 2 TN- B – JAN 15  ⇒   Ga 1, 35 -42 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 14   ⇒   Mc 2, 13-17 – Tuần 1 TN – Jan 13   ⇒   Mc 2, 1-12 – JAN 12  ⇒   Mc 1, 40-45 – JAN 11  ⇒   Mc 1, 29-39 + LN – TUAN 1 TN – JAN 10   ⇒   Mc 1, 21-28 -Tuan 1 TN – JAN 09   ⇒  Mc 1, 6-11 Chúa Giêsu chịu phép rửa  – Jan 08  ⇒   Mt 2, 1- 12 LỄ HIỂN LINH – JAN 07  ⇒   Mc 1,6b – 11 – Mùa Giáng Sinh  JAN 06  ⇒   Ga 1, 35-42 Mùa Giáng Sinh – Jan 04  ⇒   Ga 1, 29-34 Mùa Giáng Sinh – Jan 03   ⇒   Ga 1, 19-28 – Mùa Giáng Sinh- Jan 02   ⇒   Lc 2, 16-21 Lễ Mẹ Thiên Chúa – JAN 01

Tháng 12-2017

Lc 2 , 22-40 – LỄ THÁNH GIA – DEC 31  ⇒   Lc 2 ,36-40 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh DEC 30  ⇒   Lc 2 ,22-35 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh – Dec 29  ⇒   Mt 2,13-18 – Lễ Các Thánh Anh Hài – DEC 28  ⇒   Ga 20, 2-8 Lễ Thánh Gioan Tông Đồ – Dec 27   ⇒   Mt 10,17-22 THÁNH STEPHANO DEC 26  ⇒   Ga 1, 1-18 – DEC 25 Mừng Chúa Giáng Sinh  ⇒   Lc 1, 26- 38 Chúa Nhật IV VONG B- DEC 24 – 2017

§

Thứ hai tuần 15 Thường Niên  ⇒   Chúa Nhật 15 Thường niên  ⇒   Thứ năm tuần 14 Thường Niên  ⇒   Thứ tư tuần 14 Thường Niên  ⇒   Thứ ba tuần 14 Thường Niên  ⇒   Thứ hai tuần 14 Thường Niên  ⇒   Thứ Năm 020317   ⇒   Cầu nguyện chữa lành  ⇒   Thứ Năm 230217  ⇒   Cầu nguyện Chữa Lành   ⇒   Thứ tư 220217   ⇒   Thứ Ba 210217  ⇒   Thứ Hai 200217   ⇒   Kinh Lạy Cha   ⇒   Thứ Năm 160217  ⇒   Thứ Tư 150217   ⇒   Thứ Ba 140217   ⇒   Thứ Hai 130217  ⇒   Chúa Nhật 120217  ⇒   Thứ Sáu 100217   ⇒   Thứ Năm 090217  ⇒   Thứ Tư 080217   ⇒   Thứ Tư 080217H   ⇒   Thứ Ba 070217  ⇒   Thứ Hai 060217   ⇒   Chúa Nhật 050217   ⇒   Thứ Năm 020217  ⇒   Thứ Tư 010217   ⇒   Thứ Ba 310117   ⇒   Thứ Hai 300117  ⇒   Bài chia Sẻ Đầu Năm   ⇒   Thứ Năm 260117   ⇒   Cầu Nguyện Chữa Lành  ⇒   Thứ Tư 250117   ⇒   Thứ Hai 230117   ⇒   Thứ Tư 180117  ⇒   Thứ Ba 170117   ⇒   Thứ Hai 160117   ⇒   Thứ Ba 100117  ⇒   Thứ Hai 090117   ⇒   Kỷ Niêm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima  ⇒   Thứ Tư 040117   ⇒   Thứ Ba 030117  Lễ Thánh Basiliô Cả và Grêgôriô Nazian  ⇒   Lễ Mẹ Thiên Chúa   ⇒   Thứ Năm 291216   ⇒   Thứ Tư 281216   ⇒ Lễ Chúa Giáng Sinh

§

⇒  Nghe thêm bài giảng tĩnh tâm

⇒  Trở về đầu trang

 

 

One thought on “LM Peter Lê Thanh Quang

Comments are closed.