LM Giuse Trần Đình Long

Thu 3 Tuan VII TN ⇒ Thu 2 Tuan VII TN ⇒  Le Chua Hien Xuong ⇒ Thu 7 Tuan VII Phuc Sinh ⇒ Thu 6 Tuan VII Phuc Sinh ⇒ Thu 5 Tuan VII Phuc Sinh ⇒ Thu 4 Tuan VII Phuc Sinh ⇒ Thu 3 Tuan VII Phuc Sinh ⇒ Thu 2 Tuan VII Phuc Sinh ⇒ CN Chua Len Troi IThu 7 Tuan VI Phuc Sinh ⇒ Lc 24, 35 -48 CN 3 PS Apr 15 GD1 ⇒ Thứ 7 CN2 PS ⇒ Thứ 6 CN2 PS ⇒ Thứ 5 CN2 PS ⇒ Ga 3, 16-21 Thứ 4 CN 2 Phục sinh Apr 11 GD ⇒ Thu 3 Tuan II Phuc Sinh ⇒ Thu 2 Tuan II phuc Sinh ⇒ CN Tuan II Phuc sinh ⇒ Thu 7 Tuan Bat Nhat Phuc Sinh ⇒ Ga 21, 1- 14 – Thứ 6 Bát Nhật Phục Sinh Apr 06 GD ⇒ Lc 24, 35-48 – Thứ 5 Bát Nhật Phục Sinh  Apr 05 GD ⇒ Lc 24, 13-35 – Thứ Tư – Bát Nhật Phục Sinh Apr 04 GD ⇒ Ga 20, 11- 18 – Thu 3 Tuan Bat Nhat Phuc Sinh Apr 03 ⇒ Mt 28, 8- 15 Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh Apr 02 GD ⇒ Ga 20, 1- 9 Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh – Apr 1GD ⇒ Mc 16, 1 -8 Thứ Bảy Tuần Thánh Lễ Đêm Mar 31GD ⇒ Ga 18, 1- 19 , 42 -Thứ 6 Tuần Thánh Mar 30 ⇒ Ga 13, 1- 15 – Thu 5 Tuan Thanh 29-3 ⇒ Mt 26, 14 -25 -Thứ Tư Tuần Thánh – Mar 28 ⇒ Mc 14, 1-15, 47 BÀI THƯƠNG KHÓ Mar 25 GD 3 ⇒ Mc 14, 1-15, 47 BÀI THƯƠNG KHÓ Mar 25 GD 2 ⇒ Mc 14, 1-15, 47 – CN Lễ Lá  B Mar 25 GD 1 ⇒ Ga 11, 45-56 – T5 MC Mar 24 GD ⇒ Ga 10, 31- 42 – T5 MC Mar 23 GD ⇒ Ga 8, 51 -59 – T5 MC Mar 22 GD ⇒ Ga 8, 31-42 – T5 MC Mar 21 GD ⇒ Ga 8, 21- 30 – T5 MC Mar 20 GD ⇒ Mt 1, 16. 18-21. 24a – T5 MC Mar 19 GD ⇒ Ga 12, 20-33 – T5 MC B Mar 18 GD 2 ⇒ Ga 12, 20-33 – T5 MC B Mar 18 GD 1 ⇒ Ga 12, 20-33 – T5 MC B Mar 18 Lễ Thiếu Nhi ⇒ Ga 7, 40-53 – T4 MC B Mar 17 GD ⇒ Ga 7, 1-2. 10. 25-30 – T4 MC B Mar 16 GD ⇒ Ga 5, 31-47 – T4 MC B Mar 15GD ⇒ Ga 5, 17- 30 – T4 MC B Mar 14 GD ⇒ Ga 5, 1-3a. 5-16 – T4 MC B Mar 13 GD ⇒ Ga 3, 14- 21 – CN 4 Mùa Chay B – Mar 11 GD 2 ⇒ Ga 3, 14- 21 – CN 4 Mùa Chay B – Mar 11 GD 1 ⇒ Lc 18, 9- 14 – T3 Mùa Chay B – Mar 10GD ⇒ Mc 12, 28b – 34 – T 3 Mua Chay B – Mar 09 GD ⇒ Lc 11, 14- 23 – T3 Mua Chay B – Mar 08 GD ⇒ Mt 5, 17-19- T3 Mua Chay B – Mar 07GD ⇒ Mt 18, 21-35- T3 Mua Chay B – Mar 06 GD ⇒ Lc 4, 24 – 30 – T3 Mua Chay B – Mar 05 GD ⇒ Ga 2, 13 -25 CN – T3 Mua Chay B – Mar 04 GD 2 ⇒ Ga 2, 13 -25 CN – T3 Mua Chay B – Mar 04 Le Thieu Nhi ⇒ Ga 2, 13 -25 CN – T3 Mua Chay B – Mar 03 GD 1 ⇒ Lc 15, 1-3 . 11-32 – Đứa con hoang đàng ⇒ Mt 21, 33-43 45-46 – T2 Mua Chay B – Mar 02 GD ⇒ Lc 16, 19 -31 – T2 Mua Chay B – Mar 01 GD ⇒ Mt 20, 17 -28 – T2 Mua Chay B – Feb 28 GD  ⇒  Mt 23, 1- 12 – T2 Mua Chay B – Feb 27 GD  ⇒  Lc 6, 36 -38 – T2 Mua Chay B – Feb 26 GD  ⇒  Mc 9, 2 -10 – T 2 Mua Chay B – Feb 25 GD 3  ⇒  Mc 9, 2 -10 – T2 Mua Chay B – Feb 25 GD 2  ⇒  Mc 9, 2 -10 – T2 Mua Chay B – Feb 25 GD 1  ⇒  Mt 5, 43- 48 – T1 Mua Chay B – Feb 24 GD  ⇒  Mt 5, 20- 26 – T1 Mua Chay B – Feb 23 GD  ⇒  Mt 16, 13-19 – T1 Mua Chay B – Feb 22 GD  ⇒  Mt 6, 7-15 – T 1 Mua Chay B – Feb 20   ⇒  Mt 25, 31-46 – T 1 Mua Chay  B – Feb 19 GD  ⇒  Mc 1, 12-15 CN 1 Mùa Chay B – Feb 18 GD 3  ⇒  Mc 1, 12-15 CN 1 Mùa Chay  B – Feb 18 GD 2  ⇒  Mc 1, 12-15 CN 1 Mùa Chay B – Feb 18 GD 1  ⇒  Lc 5, 27-32 -Feb 17 GD – Sau Lễ Tro  ⇒  Mt 6, 25 -34 – Mồng Một Tết – Feb 16 GD  ⇒  Mt 5, 1- 12 – Lễ Giao Thừa Giáo Điểm – Feb 15  ⇒  Mt 6, 1-6. 16-18 Lễ Tro – Feb 14 GD  ⇒  Mc 8,14-21 – T VI – TN – Feb 13 GD  ⇒  Mc 8, 11 -13 – T VI – TN – Feb 12 GD  ⇒  Mc 1, 40-45- CN T VI – TN – Feb 11 – L3  ⇒  Mc 1, 40 -45 – CN T VI – TN – Feb 11 -L2  ⇒  Mc 1, 40- 45 CN T VI – TN – Feb 10 L1  ⇒  Mc 8, 1 -10 – T V – TN – B – FEB 10 GD  ⇒  Mc 7, 31 -37 – T V -TN – B – FEB 09  ⇒  Mc 7, 24-30 – T V -TN – Feb 08 GD  ⇒  Mc 7, 14-23 – T V -TN – B – FEB 07  GD  ⇒  Mc 7, 1- 13 – T V – TN – B – FEB 06  GD  ⇒  Mc 6, 53-56- T V – TN – B – FEB 05 GD  ⇒  Mc 1, 29-39 CN T V – TN – Feb 04 – Lễ 3  ⇒  Mc 1, 29-39 CN T 5 – TN – Feb 04 – Lễ 2  ⇒  Mc 1, 29-39 CN T V – TN – Feb 04 – Lễ 1  ⇒  Mc 6, 30-34 – T IV- TN – Feb 03   ⇒  Mc 6, 14-29 – T4 TN – Feb 02  ⇒  Mc 6,7-13 – T- IV TN – Feb 01 ⇒ Mc 6, 1 – 6 – T- IV TN – Jan 31 ⇒  Mc 5, 21-43- T- IV TN – Jan 30  ⇒  Mc 5, 1-20 – T4 TN – Jan 29 GD  ⇒  Mc 1, 21 -28 – T4 TN-B- Jan 28  Lễ 1  ⇒  Mc 1, 21 -28 – T4 TN- B- Jan 27  Lễ Chiều  ⇒  Mc 4, 35-40 – T3 TN-B- Jan 27 GD  ⇒  Mc 4, 26 -34 – T3 TN-B- Jan 26 GD  ⇒  Mc 16, 15-18 – T3 TN- B- Jan 25 GD  ⇒  Mc 4,1 -20 – T3 TN- B- Jan 24 GD  ⇒  Mc 3, 31-35 – T3 TN- B- Jan 23   ⇒  Mc 3, 22- 30 – T3 TN- B- Jan 22 GD  ⇒  Mc 1, 14 -20 – T 3 TN- B- Jan 21 GD 2  ⇒  Mc 1, 14-20 – T 3 TN- B- Jan 21 Lễ Thiếu Nhi  ⇒  Mc 1, 14- 20 – Tuần 3 TN- Năm B- Jan 21  GD 1  ⇒  Mc 3, 20-21 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 20 GD  ⇒  Mc 3, 13 – 19 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 19  GD  ⇒  Mc 3, 7 – 12 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 18  GD  ⇒  Mc 3, 1- 6 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 17 GD   ⇒  Mc 2, 23-28 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 16 GD  ⇒  Mc 2, 18-22 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 15 GD  ⇒  Ga 1, 35 -42 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 14 GD 1 ⇒  Ga 1, 35 -42 – Tuần 2 TN- Năm B- Lễ Thiếu Nhi- Jan 14 GD 2  ⇒  Ga 1, 35-42 Tuan 2 TN – JAN 14 GD  ⇒  Mc 2, 13-17 Tuan 1 TN – JAN 13 GD  ⇒  Mc 2, 1-12 Tuần 1 TN – Jan 12   ⇒  Mc 1, 40-45 Tuần 1 TN NĂM B – JAN 11   ⇒  Mc 1, 29 -39 -Tuan 1 TN – JAN 10 GD  ⇒  Mc 1, 21-28 -Tuan 1 TN – JAN 09  GD ⇒  Mc 1, 6b -11 -Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Jan 08 ⇒  Mt 2, 1- 12 LỄ CHÚA HIỂN LINH – Jan 07 GD Lễ Thiếu Nhi  ⇒  Mt 2, 1 -12 – LỄ CHÚA HIỂN LINH – Jan 07 GD Lễ 2  ⇒  Mt 2, 1- 12 Mùa Giáng Sinh – Jan 07  GD Lễ 1  ⇒  Mc 1, 6b -11 Mùa Giáng Sinh – Jan 06  GD  ⇒  Ga 1, 43-51 – Mùa Giáng Sinh – Jan 05  GD  ⇒  Ga 1, 35-42- Mùa Giáng Sinh – Jan 04 GD  ⇒  Ga 1, 29-34 Mùa Giáng Sinh – Jan 03  GD  ⇒  Ga 1, 19-28 Mùa Giáng Sinh – Jan 02  GD  ⇒  Lc 2, 16 -21-Lễ Mẹ Thiên Chúa -Jan 01 GD  ⇒  Thánh lễ đầu năm mới 1-1 ⇒ Lc 2,22-40 -Lễ Thánh Gia – Dec 31 – Lễ 3  ⇒  Lc 2,22-40 -Lễ Thánh Gia – Dec 31 – Lễ 2   ⇒  Chúa Nhật Lc 2 , 22-40 – LỄ THÁNH GIA – DEC 31– Lễ 1   ⇒  Thu bay Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh  30-12   ⇒  Thứ Sáu Lc 2 ,22-35 – Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh -DEC 29   ⇒  Thứ Năm Mt 2, 13-18 Lễ Các Thánh Anh Hài – DEC 28   ⇒  Thứ Tư  Ga 20, 2-8 – Lễ kính thánh Gioan Tông đồ – DEC 27   ⇒  Thứ Ba Mt-10-17-22-Lễ Kính Thánh Stephanô Tử Đạo – Dec 26  ⇒  Ga 1, 1- 18 LE GIANG SINH – GD   ⇒  Lc 1, 26 -38 VONG IV B – DEC 24 GD   ⇒  Lc 1, 57-66 VONG III B DEC 23 GD ⇒ Thứ hai tuần 15 Thường Niên     ⇒  Chúa Nhật 15 Thường Niên 2   ⇒  Chúa Nhật 15 Thường Niên 1   ⇒  Chúa Nhật 15 Thường Niên   ⇒  Thứ bảy tuần 14 Thường Niên   ⇒  Thứ sáu tuần 14 Thường Niên   ⇒  Thứ năm tuần 14 Thường Niên   ⇒  Thứ tư tuần 14 Thường Niên   ⇒  Thứ ba tuần 14 Thường Niên   ⇒  Thứ hai tuần 14 Thường Niên